Algemene Voorwaarden

 1. Partijen
  1. Rebels PetSupply, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09169875 gevestigd Gerst 16, 6581 RD te Malden, gebruiker van deze algemene voorwaarden.
  2. Verdere gegevens van Rebels PetSupply:
  Website: www.rebels-PetSupply.nl
  E-mailadres: info@rebels-PetSupply.nl
  Telefoonnummer: 06 – 2185 2313
  Btw-identificatienummer: NL002055592B70
  3. De Klant: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen van Rebels PetSupply.
  4. Consument: De Klant die natuurlijk persoon is en die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen.
 2. Toepasselijkheid
  1. Rebels PetSupply verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Rebels PetSupply en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.
  2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  3. Algemene (inkoop)voorwaarden van De Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  4. Derden die door Rebels PetSupply bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
  5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.
 3. Aanbod en overeenkomst
  1. Elk aanbod, in de vorm van de webshop of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Rebels PetSupply is aangegeven.
  2. Elk aanbod geldt slechts voor zover de voorraad strekt.
  3. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s en inclusief 21% btw ten aanzien van dierbenodigdheden.
  4. Alle opgaven van Rebels PetSupply van getallen, maten, gewichten en kleur van de goederen in de getoonde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, foto’s of modellen zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde artikel leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Rebels PetSupply.
  5. Een aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen.
  6. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Rebels PetSupply.
  7. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat Rebels PetSupply een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat Rebels PetSupply, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.
  8. De overeenkomst wordt uitdrukkelijk onder de opschortende voorwaarde van toereikende beschikbaarheid van de bestelde producten aangegaan.
 4. Uitvoering en levering
  1. De Klant stelt Rebels PetSupply in de gelegenheid de overeenkomst uit te voeren. De Klant verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Rebels PetSupply.
  2. Rebels PetSupply zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor De Klant Rebels PetSupply altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
  3. Indien Rebels PetSupply voor de bezorging/levering zorgdraagt, dient De Klant een bezorgadres door te geven waar Rebels PetSupply de te leveren goederen op de aangegeven datum tussen 09.00 en 22.00 uur kan (laten) bezorgen/leveren. Indien De Klant op de aangegeven datum niet aanwezig is op het moment dat goederen worden bezorgd, komen de kosten voor het aanbieden van de goederen op een volgend moment voor rekening van De Klant. De Klant zal alsdan een bericht ontvangen dat de bestelling kan worden afgehaald op een door Rebels PetSupply aangegeven locatie na betaling van de meerkosten, daarbij behoren ook de logistieke (plannings)kosten bij de opslaglocatie vanwege onverwachte extra opslag.
  4. Indien levering plaatsvindt in de vestiging van Rebels PetSupply en De Klant derhalve daar de goederen ophaalt, dient De Klant zich te houden aan de overeengekomen leveringstijdsdatum. Indien De Klant de goederen niet op de overeengekomen datum afhaalt, heeft Rebels PetSupply de mogelijkheid om de redelijke kosten voor stalling van de goederen op De Klant te verhalen.
  5. Het staat Rebels PetSupply vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
  6. Levering van goederen geschiedt pas na totstandkoming van de overeenkomst. Het risico van verlies of waardevermindering van de te leveren goederen gaat op De Klant over vanaf het moment dat deze hem ter beschikking zijn gesteld of zouden worden gesteld, maar dit moment onder verantwoordelijkheid van De Klant is vertraagd. Dit ongeacht of de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.
  7. Rebels PetSupply is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Rebels PetSupply de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat De Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Door goedkeuring kan Rebels PetSupply niet meer worden aangesproken of gebreken die ten tijde van de goedkeuring redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn.
  8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Rebels PetSupply een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren goederen.
 5. Eigendomsvoorbehoud
  1. Het eigendom van de te leveren goederen gaan, in tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas over op De Klant nadat deze al hetgeen De Klant ter zake uit de overeenkomst aan Rebels PetSupply verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele nader verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke incassokosten.
  2. Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is De Klant derhalve niet gerechtigd om de goederen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.
  3. De Klant verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, om Rebels PetSupply tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te leggen op een van met eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. De Klant is tevens gehouden ten behoeve van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren tegen schade en diefstal.
  4. Wanneer De Klant in staat van gebreke is van enige verplichting uit de overeenkomst, is De Klant verplicht op verzoek van Rebels PetSupply alle benodigde medewerking te leveren waardoor Rebels PetSupply weer onbezwaarlijk over de geleverde goederen kan beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van Rebels PetSupply en de goederen voor eigen kosten retour te zenden.
 6. Garantie en aansprakelijkheid
  1. De Klant is gehouden de levering en uitvoering terstond te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer de prestatie niet voldoet aan de conformiteit die op basis van de overeenkomst is overeengekomen, en er derhalve sprake is van een gebrek, dient De Klant terstond na levering Rebels PetSupply hieromtrent te informeren.
  2. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Rebels PetSupply het gebrek kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft De Klant het recht de overeenkomst te ontbinden waarbij De Klant de kosten draagt voor retournering van het geleverde. Het voorgaande geldt zonder dat De Klant recht heeft op enige schadevergoeding.
  3. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan De Klant is toe te rekenen of De Klant Rebels PetSupply omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, vervalt zijn recht op herstel, vervanging of eventuele ontbinding zoals beschreven in dit artikel. De bewijslast dat de fout niet aan De Klant is toe te rekenen ligt bij De Klant.
  4. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van De Klant niet op.
  5. De Klant heeft nimmer recht op enige remedie indien het artikel onjuist of onzorgvuldig is gebruikt. De Klant is verplicht de goederen te onderhouden, bewaren en gebruiken volgens de daarvoor bestemde documenten, zoals een instructiehandleiding en/of instructies op de verpakking van de goederen van Rebels PetSupply. Wanneer De Klant hierover twijfelt, kan De Klant hierover contact opnemen met Rebels PetSupply via klantenservice@rebels-PetSupply.nl. Aan het advies van Rebels PetSupply kunnen echter geen rechten worden ontleend.De Klant verplicht zich de goederen uitsluitend te laten gebruiken door personen die op de juiste wijze zijn geïnstrueerd over het gebruik. Wanneer het voornoemde niet in acht wordt genomen of door De Klant extra’s en/of veranderingen, in welke vorm dan ook, worden aangebracht, vervalt de iedere garantie.
  6. Mocht Rebels PetSupply onverwijld jegens De Klant aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte van het eventuele factuurbedrag te vermeerderen met 15% of anders tot het bedrag waarop de door Rebels PetSupply gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
  7. Aansprakelijkheid van Rebels PetSupply reikt te allen tijde niet tot lichamelijk letsel of gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.
  8. Rebels PetSupply doet geen onderzoek naar individuele medische/lichamelijke of andere negatieve gevolgen voor een huisdier bij de verkoop van de goederen. De goederen zouden ook een negatieve invloed kunnen hebben op medisch zwakke(re) huisdieren of een allergische reactie kunnen opwerpen. De Klant is zelf verantwoordelijk dergelijke invloeden te onderzoeken en daarvoor is de Klant verplicht de goederen voorzichtig te testen, de hoeveelheid langzaam op te bouwen en bij (de schijn van) een negatieve invloed zich direct te onthouden van verder gebruik/consumptie.
  9. Rebels PetSupply heeft in aanvulling op het vorige lid geen onderzoek gedaan of de goederen van Rebels PetSupply geconsumeerd kunnen worden met andere voedings-/gezondheidsmiddelen. Alle gevolgen komen voor rekening en risico van De Klant.
  10. De Klant vrijwaart Rebels PetSupply voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden doordat Rebels PetSupply heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door De Klant onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden of in afwijking van deze algemene voorwaarden.
  11. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Rebels PetSupply tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden.
 7. Prijzen en betaling
  1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.
  2. Tenzij anders is overeengekomen dient De Klant de verschuldigde geldsom in zijn geheel voorafgaand aan de levering van Rebels PetSupply te voldoen. Facturen dienen in elk geval binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan door middel van girale overboeking. Rebels PetSupply is direct na de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd om de factuur te sturen.
  3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Rebels PetSupply terstond gerechtigd om De Klant een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 100,- exclusief btw.
  4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Rebels PetSupply is het De Klant niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.
 8. Beëindiging van de overeenkomst
  1. Rebels PetSupply heeft het recht de overeenkomst met De Klant met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
  a) De Klant zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rebels PetSupply ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;
  b) Aan De Klant (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of De Klant in staat van faillissement wordt verklaard, De Klant een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of De Klant onder curatele of bewind wordt gesteld;
  c) er op een aan De Klant toekomend recht beslag wordt gelegd.
  2. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door De Klant aan Rebels PetSupply verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Wanneer het werk niet volledig is voltooid is De Klant een evenredig deel van de totale geldsom verschuldigd.
  3. In geval van beëindiging van de overeenkomst zal De Klant op verzoek van Rebels PetSupply alle benodigde medewerking leveren waardoor Rebels PetSupply weer onbezwaarlijk over geleverde zaken kan beschikken.
  4. Art 7:408 is uitgesloten. De Klant heeft geen mogelijkheid om de een overeenkomst van opdracht tussentijds op te zeggen.
 9. Overmacht
  1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Rebels PetSupply geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport, epidemieën en overheidsmaatregelen.
  2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Rebels PetSupply opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Rebels PetSupply onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Rebels PetSupply bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan De Klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
  3. Indien Rebels PetSupply bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.
 10. Intellectueel eigendomsrechten
  1. Rebels PetSupply behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving.
  2. De merken, afbeeldingen, logo’s en foto’s die gebruikt en vertoond worden op de website en goederen van Rebels PetSupply zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Rebels PetSupply of van derden en mogen zonder de voorafgaande toestemming van de houder van die merken niet commercieel gebruikt worden.
 11. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
  1. Rebels PetSupply is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Rebels PetSupply.
  2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.
  3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waaronder de vestigingsplaats van Rebels PetSupply valt. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waaronder de vestigingsplaats van Rebels PetSupply valt.
 12. Herroepingsrecht
  1. Dit artikel is alleen van toepassing bij verkoop aan een Consument en indien de overeenkomst tevens niet in een fysieke winkel, maar op afstand, bijvoorbeeld via de webshop, is gesloten. Het herroepingsrecht geldt uitdrukkelijk niet voor ingevroren goederen die aan de Consument zijn geleverd.
  2. De Consument heeft in beginsel het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De Consument heeft echter geen recht van herroeping in het geval de koop betrekking heeft op goederen die volgens specificaties van de Consument zijn vervaardigd, niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke huisdier bestemd zijn. De Consument heeft evenmin een recht op herroeping in andere in art. 6:230o BW genoemde gevallen.
  3. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt of, voor overeenkomsten waarbij de Consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatst geleverde goed fysiek in bezit krijgt.
  4. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument Rebels PetSupply, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Consument kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping zoals weergeven onderaan deze algemene voorwaarden en die eveneens middels deze linkis te downloaden, maar is hiertoe niet verplicht.
  5. De herroeping heeft binnen de daarvoor gestelde termijn plaatsgevonden indien de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument is verzonden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
  6. Als de Consument de overeenkomst herroept, ontvangt de Consument alle betalingen die de Consument tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de door de Consument gekozen levering anders dan de door Rebels PetSupply geboden standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Rebels PetSupply op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Consument om de overeenkomst te herroepen, van Rebels PetSupply terug. Rebels PetSupply betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk met betaling in een ander betaalmiddel heeft ingestemd; in ieder geval zal de Consument voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
  7. Rebels PetSupply is gerechtigd de terugbetaling op te schorten tot het moment dat zij de goederen heeft terugontvangen, of de Consument heeft aangetoond dat de Consument de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Rebels PetSupply zal de goederen afhalen of de Consument dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de Consument het besluit de overeenkomst te herroepen aan Rebels PetSupply heeft medegedeeld, aan Rebels PetSupply retour te zenden of te overhandigen. Aan de termijn voor retourzending is voldaan als de Consument de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Consument. De Consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
  8. Modelformulier voor herroeping; om de herroeping voor de Consument te vergemakkelijken stelt Rebels PetSupply het hieronder vermelde formulier aan de Consument ter beschikking. De Consument kan dit formulier gebruiken om de overeenkomst te herroepen.

———————————————————————————————————-

Aan Rebels PetSupply
Gerst 16 | 6581 RD Heijen | Nederland
info@rebels-PetSupply.nl
www.rebels-PetSupply.nl

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen wil/willen(*) herroep/herroepen (*)

 • Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
 • Naam/Namen Consument(en)
 • Adres Consument(en)
 • Handtekening van Consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 • Datum(*)